Regulamin

REGULAMIN od 01.01.2023

 

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. OPINIE O PRODUKTACH
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.myjki.expert dba o prawa konsumenta. Konsument niemoże zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy oPrawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy oPrawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mająna celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługującychim na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualnewątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnejniezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.myjki.expertprowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarcząw oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą 2-E SPÓŁKA CYWILNA SYLWESTER GAWĘDAEWA WOSIAK (adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.1905 Roku 30a, 26-600 Radom); NIP spółki cywilnej: 7962619462, REGON spółkicywilnej: 673001751, adres poczty elektronicznej: biuro@myjki.expert oraz numertelefonu kontaktowego: 887805100, to jest:
1.1.1. Ewę Wosiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EWA WOSIAKWSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "2-E" (adres miejsca prowadzeniadziałalności: ul. 1905 Roku 30A, 26-600 Radom) wpisaną do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonejprzez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7961312224, REGON:144082390;
1.1.2. Sylwestra Gawędę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 1MOPEXSYLWESTER GAWĘDA, 2-E S.C. SYLWESTER GAWĘDA, EWA WOSIAK (adres miejscaprowadzenia działalności: ul. 1905 Roku 30A, 26-600 Radom) wpisanego doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RzeczypospolitejPolskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:9481125428, REGON: 672900074.1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i doprzedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że danepostanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym wzwiązku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Daneosobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasadywskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzaniadanych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których danedotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikówcookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tymdokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danychosobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klientajest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dniustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularzdostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcąprzez Usługobiorcę.
1.4.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowymumożliwiający utworzenie Konta.
1.4.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularzdostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, wszczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka orazokreślenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynnościprawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującetakże osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;(2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowościprawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierzazawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłempodanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznymUsługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę orazinformacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjnaświadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczneotrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletterazawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w SklepieInternetowym.
1.4.9. OPINIE – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowymumożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii, ocen i komentarzydotyczących Produktów.
1.4.10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będącaprzedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.12. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adreseminternetowym: www.myjki.expert.
1.4.13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – wspólnicy prowadzący wspólnie działalnośćgospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą 2-E SPÓŁKA CYWILNASYLWESTER GAWĘDA EWA WOSIAK (adres miejsca wykonywania działalności i adres dodoręczeń: ul. 1905 Roku 30a, 26-600 Radom); NIP spółki cywilnej: 7962619462,REGON spółki cywilnej: 673001751, adres poczty elektronicznej:biuro@myjki.expert oraz numer telefonu kontaktowego: 887805100, to jest:
1.4.13.1. Ewa Wosiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA WOSIAKWSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "2-E" (adres miejsca prowadzeniadziałalności: ul. 1905 Roku 30A, 26-600 Radom) wpisana do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonejprzez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7961312224, REGON:144082390;
1.4.13.2. Sylwester Gawęda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1MOPEXSYLWESTER GAWĘDA, 2-E S.C. SYLWESTER GAWĘDA, EWA WOSIAK (adres miejsca prowadzeniadziałalności: ul. 1905 Roku 30A, 26-600 Radom) wpisany do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonejprzez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9481125428, REGON:672900074.
1.4.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawartamiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przezUsługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność doczynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnieobowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynnościprawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lubzamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą FormularzaZamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu zeSprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Newsletter oraz Opinie.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóchkolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,(2) kliknięciu pola „Kontynuuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jestpodanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię inazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowegooraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jesttakże podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Z Konta Usługobiorca może równieżkorzystać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składaniaZamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorcy zostaje utworzone Konto.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czasnieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podaniaprzyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownegożądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznejna adres: biuro@myjki.expert lub też pisemnie na adres: ul. 1905 Roku 30a,26-600 Radom.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczynasię z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznegokoszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniuprzez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu FormularzaZamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniuFormularza Zamówienia pola „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” –do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanychdanych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami orazinformacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W FormularzuZamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danychdotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numerdomu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Wwypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwyfirmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnieoraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówieniaza jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składaniaZamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwejest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)wypełnieniu Formularza Kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt zesklepem” lub na stronie Produktu oraz (2) kliknięciu pola „Prześlij” – do tegomomentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. WFormularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treściwiadomości kierowanej do Usługodawcy, a także następujących danych dotyczącychUsługobiorcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który możezostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnieoraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomościza jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania zniego przez Usługobiorcę.
2.1.4. Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenieodpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia KontaUsługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przezczas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podaniaprzyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzezwysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwempoczty elektronicznej na adres: biuro@myjki.expert lub też pisemnie na adres:ul. 1905 Roku 30a, 26-600 Radom.
2.1.5. Opinie – korzystanie z Usługi Elektronicznej Opinie jest dostępne dla wszystkichUsługobiorców bez konieczności rejestracji Konta. Usługobiorca powinien dodawaćopinie jedynie na temat Produktów, których zakupu rzeczywiście dokonał. Dodanieopinii możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przezUsługobiorcę – (1) przejściu do zakładki z opiniami na stronie wybranegoProduktu, (2) podaniu imienia Usługobiorcy, wpisaniu treści opinii i wybraniuoceny Produktu oraz (3) kliknięciu pola „Kontynuuj”. Usługobiorca korzystając zUsługi Elektronicznej Opinie obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne orazprawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii ocharakterze obraźliwym lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
2.1.5.1. Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz macharakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania oceny za jejpośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z UsługiElektronicznej przez Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii wystawionej przezUsługobiorcę wymaga jej zatwierdzenia przez Usługodawcę.2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systememteleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lubinne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do pocztyelektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: MozillaFirefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge;(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x768; (5) włączenie wprzeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługiJavascript.2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego wsposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbrosobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy orazosób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych zestanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści ocharakterze bezprawnym.2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazanyjest w pkt. 6. Regulaminu

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje pouprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia wSklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest wzłotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktubędącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach zatransport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy niemożna ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jestinformowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, wtym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocąFormularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje pouprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie zpkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jegootrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenieotrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzezprzesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany wtrakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawieraco najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu dorealizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymaniaprzez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedażymiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranejUmowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu nastronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, októrej mowa w pkt.
3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowoutrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu InternetowegoSprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułuUmowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwemserwisu Przelewy24 oraz Tpay – możliwe aktualne sposoby płatności określone sąna stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobówpłatności oraz na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl/ orazhttps://www.tpay.com/.
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatnicząprzeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24albo Tpay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adressiedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, akta rejestroweprzechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP:7792369887.
4.1.3.1.2. Tpay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą wPoznaniu (adres siedziby: pl. Andersa 3, 61-894 Poznań), wpisana do rejestruprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, aktarejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda wPoznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 5 494 980,00 zł w całości opłacony,NIP: 7773061579.
4.1.4. Płatność leasingowa – płatność odbywa się w całości lub części ześrodków pochodzących z umowy leasingu zawartej między Klientem a podmiotemtrzecim. Płatność leasingową obsługuje spółka LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie (adres siedziby: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa), wpisana dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477046,akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wWarszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 5272698282.
4.1.5. Płatność w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub częścize środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Credit Agricole BankPolska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Legnicka 48 bud. C-D,54-202 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, okapitale zakładowym 876 833 400,00 zł całości opłaconym, NIP: 657008227
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatnościelektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dodokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia UmowySprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorzeprzesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorzeprzesyłki.
4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności leasingowej lub płatnościratalnej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz podmiotufinansującego lub kredytodawcy zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowiinaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie iusługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego wzakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składaniaZamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania sięUmową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.3.2. Przesyłka z odbiorem w paczkomacie.
5.3.3. Przesyłka paletowa.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że wopisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszytermin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawyjest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 DniRoboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się wnastępujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnościelektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lubrachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnymlub płatności leasingowej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcęlub podmiot finansujący o zawarciu z Klientem umowy kredytowej lub leasingowej,nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami zudzielonego Klientowi kredytu lub leasingu.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
6.1. Niniejszy punkt 6.Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkichreklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczącychProduktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacjizwiązanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnieobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie oPrawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczyruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej zeSprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art.556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę izakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produktma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyćKlientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 KodeksuCywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupionyzgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostajewyłączona.
6.2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczyruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednakrzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej –zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcąod dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a -43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawęi zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie brakuzgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
6.2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lubusługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treścicyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej zeSprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanietakiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisyUstawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy teokreślają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcywzględem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
6.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. 1905 Roku 30a 26-600 Radom;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@myjki.expert.
6.4. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:ul. 1905 Roku 30 A.
6.5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznościdotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienianieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzeniado zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu odumowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającegoreklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane wzdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skutecznośćreklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamacjęw trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6.7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody(np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji.Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podaniedodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to iprzyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIAREKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientabędącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronieinternetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punktkontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adrespisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jestmiędzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowegorozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek wsprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora InspekcjiHandlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu namiejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomocpowiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, doktórej zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. FederacjaKonsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są międzyinnymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infoliniikonsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 -18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platformainternetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami iprzedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowiinteraktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługidla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięciasporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowysprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformylub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIAOD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dnikalendarzowych odstąpić od niej bez podawaniaprzyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8Regulaminu. Do zachowania terminuwystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniuod umowy może zostać złożone naprzykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. 1905 Roku 30A, 26-600 Radom;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@myjki.expert.
8.2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementamicyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. 1905 Roku30A, 26-60 Radom.
8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załącznikunr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta orazdodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać zewzoru formularza, jednak nie jest toobowiązkowe.8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będączobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęciaProduktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzeciąinną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanieostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnymdostarczaniu Produktów przez czas oznaczony –od objęcia w posiadanie pierwszegoz Produktów;
8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się zaniezawartą.
8.6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
8.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dnikalendarzowych od dnia otrzymania oświadczeniakonsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonaneprzez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, wtym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztówwynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niżnajtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawcadokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiegoużył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementamicyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt odkonsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumentado chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumentadowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych zelementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócićProdukt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę doodbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Dozachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu -rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będącewynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dostwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.7. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:
8.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treścicyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczeniakonsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż daneosobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania zProduktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przezSprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku ztreścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2)dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treścicyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostałypołączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nichwydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernychwysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymikonsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, októrych mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępniamu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przezkonsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowejdostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawcamoże uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługicyfrowej, w szczególności przez uniemożliwieniekonsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowaniekonta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa wzdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcynieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie ipowszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
8.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowejlub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tejtreści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, któreobowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych zelementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrałsposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny wSklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowiponiesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych zelementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wprzypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą(np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania,zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.”Podany przez nas link do cennika przewoźnika jest tylko przykładowy. Równiedobrze może to być cennik przewoźnika, z którego usług Państwo na co dzieńkorzystają, wysyłając towary do klientów.
8.8.3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadkuProduktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np.przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania,zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników:https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/wysylka/cennik.html
8.8.4. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądaniekonsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiegożądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia odumowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionegoświadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jestwartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługujekonsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłatyceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodąkonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, iprzyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahańna rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogąwystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w którejprzedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma zelementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacjikonsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) wktórej przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzeczruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mającakrótki termin przydatności doużycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (wtym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanymopakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu naochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty -rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które podostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena zostałauzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpićdopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymiSprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, abySprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonaniakonsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchomez elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonanianaprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi wodniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotemświadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowedostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, zwyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) oświadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych zwypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli wumowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treścicyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jestzobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźnąi uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciemświadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawoodstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazałkonsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za którekonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsumentwyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonanianaprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodąkonsumenta.
8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczącekonsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tegodnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającąumowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tejumowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnościgospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawartesą skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącegokonsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnianiebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jejdziałalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada onadla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotuwykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawieprzepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tymwypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klientażadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym takżewymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie odwybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zeskutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanieUsługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku doUsługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona –zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia wsumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu UmowySprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczeniekwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkichroszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku doUsługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedażylub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosiodpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkodyprzewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułuutraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności zaopóźnienie w przewozie przesyłki.9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą aKlientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęSprzedawcy/Usługodawcy. 9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zaProdukt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.9.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowychod dnia jej otrzymania.

10. OPINIEO PRODUKTACH
10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii oProduktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszympunkcie Regulaminu.
10.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu zformularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym.Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie SklepuInternetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostaćudostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta pozakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię,Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżelitaka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
10.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionychProduktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonałzakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lubpozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia oSklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem SklepuInternetowego.
10.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działańbezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwejkonkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własnościintelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodającopinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem idobrymi obyczajami.
10.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego(np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, zktórym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego(w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie SklepuInternetowego).
10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły odjego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmujenastępujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
10.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnegobezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacjiprzez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii zRegulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest KlientemSklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonałazakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdzadodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnejzwłoki.
10.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznegoserwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podanyprzez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp doformularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu wSklepie Internetowym.10.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcyprzez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klientalub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawoskontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, żefaktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanegoProduktu.
10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czydana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klientkupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do proceduryreklamacyjnej wskazanej w punkcie 6.Regulaminu.
10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobienieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opiniilub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawcaudostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępniasponsorowanych opinii

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY